/15387-2/

  • Reservation

  • Check in:
    Check in:
    Check out:
    Check out:
  • Find Rooms

สมาชิกสามัญ แห่งสมาคมโรงแรมไทย

สมาคมโรงแรมไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยการรวมตัวกันของคณะผู้บริหารโรงแรมและเจ้าของโรงแรม จุดประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในหมู่สมาชิกอุตสาหกรรมโรงแรมและการทัศนาจรแห่งประเทศไทย

สันธิญาทั้ง 3 แห่ง ทั้งที่เกาะยาวใหญ่ เกาะพะงัน และเกาะช้าง ต่างได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย ให้เป็น “สมาชิกสามัญ” โดยสมาชิกสามัญนั้น โรงแรมที่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้อง และมีการบริหารจัดการที่ได้รับมาตรฐานครบถ้วนตามที่คณะกรรมการสมาคมกำหนด

การได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกนี้ เป็นอีกหนึ่งการรับประกันว่า สันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา พร้อมให้บริการท่านและคนที่ท่านรักด้วยมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำอันแสนประทับใจของท่านตลอดไป